ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Warranty

การบริการและการรับประกันสินค้า

 

        เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด บริษัท ซอฟท์ลอจิก กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นงานด้านบริการและรับประกันสินค้าดังนี้

 

การบริการ

1.   บริษัทฯ ยินดีให้บริการสำรวจพื้นที่ และแนะนำสินค้ายังหน่วยงานของลูกค้า โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ

2.  เมื่อได้รับการรับแจ้งให้ซ่อมเครื่อง บริษัทฯ จะเข้าทำการตรวจและซ่อมสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่สามารถซ่อมเครื่องที่หน้างานได้ บริษัทฯ จะนำเครื่องกลับไปซ่อมที่บริษัทฯ และนำกลับมาติดตั้งให้ลูกค้าภายใน 3-7 วัน (หากมีปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบที)

 

การรับประกันสินค้า

1.  บริษัทฯ ยินดีรับประกันสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีในระยะเวลา 1 ปี

1.1           ภายใน 3 เดือนแรก ฟรีค่าอะไหล่และค่าบริการ

1.2           ภายใน 1 ปีแรก ฟรีค่าอะไหล่

บริษัทฯ จะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิต และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเท่านั้น

2.  บริษัทฯ รับประกันการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อบริษัทฯ สินค้าให้ตามอาการและปัญหาของเครื่อง

3.  สินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพและอยู่ภายใต้การรับประกัน บริษัทจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ด้วยชิ้นส่วนใหม่ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้โดย คิดหรือ/และไม่คิดค่าชิ้นส่วน หรือ/และไม่คิดค่าแรงในการซ่อม หรือ/และการเปลี่ยนอะไหล่และทางบริษัทฯ จะถือว่าชิ้นส่วนแผงวงจรหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เปลี่ยนเป็นสมบัติของทางบริษัทฯ การรับประกันต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

4.  ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ การใช้งานอย่างไม่ถูกวิธี ถูกความชื้น อยู่ในอุณหภูมิที่สูง-ต่ำจนเกินไป หรือความเสียหายที่เกิดจากไฟ จากธรรมชาติ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าฝ่า แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือจากการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการรับประกันฉบับนี้ทั้งสิ้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

5.  สินค้าใดก็ตามที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าแล้ว จะได้รับการคุ้มครองเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสินค้าเดิมหรือ 30 วันนับจากวันที่ซ่อม โดยถือระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเป็นหลัก

 

บริษัท ซอฟท์ลอจิก กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายหลักดังนี้

 

  1. จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และทำงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด
  2. เน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจตามสโลแกน  “ซอฟท์ลอจิก เชี่ยวชาญด้านบริการ”
  3. ต้องมีความปลอดภัยเป็นที่ตั้งในการทำงานเสมอ ทำงานตามกฏระเบียบตามสถานที่ต่างๆ ที่เข้าไปทำงานได้กำหนดไว้

 

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยขององค์กร
  2. มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี ให้กับพนักงาน
  3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  4. มุ่งมั่นที่จะป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็น ‘ศูนย์’
  5. มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
  6. มุ่งมั่นที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเชิงอนุรักษ์ และใช้พลังงานทดแทน

 

บริษัทฯ จะสื่อสารนโยบายให้กับบุคลากรทุกระดับรับทราบ และเปิดเผยต่อหน่วยงานภายนอกที่มีความสนใจ และจะถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะอำนวยการในเรื่องงบประมาณ กำลังคน เวลา อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ นำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย

 

บริษัท ซอฟท์ลอจิก กรุ๊ป จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในสินค้าและบริการของเรา บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้บริการท่านเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านอย่างสูงสุด หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดกรุณาติดต่อมาที่ฝ่ายขาย บริษัทฯ จะได้จัดส่งพนักงานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ท่านต่อไป 

  

ขอแสดงความขอบคุณอย่างสูง

บริษัท ซอฟท์ลอจิก กรุ๊ป จำกัด และพนักงานทุกคน

 dot
CCTV Solutions
dot
bulletMobotix (Germany)
bulletAxis (USA)
bulletBosch (Germany)
dot
Software
dot
bulletMilestone
bulletBosch BIS
dot
Storage
dot
bulletSynology
bulletPromise Technology
dot
Access Control
dot
bulletEntryPass
bulletHID
bulletPCSC (USA)
bulletASIS Technology (Singapore)
bulletFingerscan Max
dot
Fire Alarm System
dot
bulletBosch FAS
bulletNotifier
bulletNohmi (Japan)
dot
Industrial Grade Switch
dot
bulletAdvanctech
bulletKorenix
bulletLantech
bulletEtherwan
dot
Public Address / Conference
dot
bulletOptex Security System
bulletBosch PA
dot
Cable Network
dot
bulletOutdoor Wireless
bulletFiber Optic Cable


สนใจสั่งซื้อสินค้า  คลิกที่นี่


Copyright © 2010 All Rights Reserved.